Célja a tanulási nehézségek okainak feltárása, a tanuláshoz szükséges részképességek fejlettségének (gyógypedagógiai felmérés) és a kognitív funkcionalitás, az intellektus hatékonyságának (pszichológiai vizsgálat) megismerése.

diszlexia/diszgráfia vizsgálat az olvasást, a szövegemlékezetet és –megértést, az írást és a nyelvi grammatikai készséget tárja fel. Az diszlexia/diszgráfia vizsgálatára minden olyan esetben szükség van, amikor a gyermekénél tapasztalja, hogy nehézséget okoz az olvasás és az írás tanulása.

diszkalkulia pedagógiai vizsgálata a számolási képességek vizsgálatát jelenti. A vizsgálat alkalmazkodik a gyermek életkorához, osztályfokához, illetve matematikai tudásának elvárható szintjéhez. Ha gyermekénél számolási nehézségek jelentkeznek, akkor szükséges lehet a diszkalkulia vizsgálat.

Két alkalommal, alkalmanként 50-60 percben történik a vizsgálat. Díja: 30000.-Ft

A vizsgálat eredményeitől függően célzott fejlesztéseket biztosítunk.

Tanulási zavar jelei esetén speciális diszlexia/diszgráfia/diszkalkulia terápia javasolható. Tanulási motiváció, kognitív hatékonyság növelése érdekében pedig tanulásmódszertani tréning lehet a megoldás.

Diszlexia/Diszgráfia/Diszkalkulia terápia

A diszlexia, egy olyan sajátos olvasási zavar, melyre jellemző, hogy a gyermek olvasási teljesítménye jelentősen elmarad a korának és az intelligenciájának megfelelően elvárható szinttől. A korai felismerés lehetővé teszi az időben megkezdett fejlesztést, melynek során játékos tevékenységek sorozatában valósítjuk meg a részképességek fejlesztését.

A fejlesztés kiterjed az ismeretszerzés fontos eszközeire:

 • a figyelemre
 • az észlelésre
 • az intermodális (észlelési csatornák közötti) kódolásra
 • az emlékezetre
 • a szerialitásra (sorrendiségre)
 • a téri orientációra (tájékozódásra)
 • a ritmusérzékre,
 • a térbeli tájékozódásra
 • nyelvi készségekre

A terápia heti 1 alkalom, alkalmanként 45 perc. Díja: 8000 Ft / egyéni, 4000 Ft / csoportos.

A diszgráfia jelentése: írászavar. A diszgráfia nem javul a sok másoltatással, hanem speciális kezelést igényel. A helyesírás javítására először a részképességek fejlesztése történik. A ritmusérzék, az alaktagolás, a hallási figyelem és felismerő képesség, és az emlékezet egyaránt fontos a helyesírás szempontjából. A nyelvtani elemzés is fejlesztésre szorulhat. Külön figyelmet fordítunk szavakban megnyilvánuló és a mondatokban megjelenő hibákra.

A terápia heti 1 alkalom, alkalmanként 45 perc. Díja: 8000 Ft / egyéni, 4000 Ft / csoportos.

A diszkalkulia jelentése: számolászavar. A diszkalkulia terápia folyamán célunk:

 • a matematika tanuláshoz szükséges biztos alapok megteremtése és a készségek fejlesztése (pl.: érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd fejlesztése)
 • a számfogalom és műveleti fogalom kialakítása
 • az absztrahálás (elvonatkoztatás) folyamatának fejlesztése: különböző matematikai fogalmak és a velük végzett manipulálás (különböző tárgyakkal, eszközökkel számolás) – később cselekedtetés nélküli számolás
 • a matematikai fogalmak, jelek és szabályok beépítése a gyermek fogalmi rendszerébe, gondolkodási műveleteibe
 • a szöveges feladatok megoldási menetének gyakorlása: elolvasás, megértés, adatok leírása, műveletté alakítás, műveletvégzés, szöveges válasz leírása.

A terápia heti 1 alkalom, alkalmanként 45 perc. Díja: 8000 Ft / egyéni, 4000 Ft / csoportos.

Tanulásmódszertani tréning

Az egyéni tanulási stílus és kognitív funkcionalitás felmérését követően egyéni és/vagy csoportos formában hatékony tanulási technikákat sajátíthatnak el gyermeke, megkönnyítve így az otthoni, önálló tanulást. Gyermeke megtanulja, hogy a tanulás során hogyan tudja legkönnyebben és leghatékonyabban használni erősségeit, képességeit, s ezáltal önbizalma növekszik, sikerélményei növelik tanulási motivációját.

A foglalkozások célja:

 • a tanulási motiváció növelése,
 • a teljesítményszorongás csökkentése,
 • a kudarctűrő képesség kialakítása,
 • a figyelem és emlékezeti kapacitás növelése,
 • szövegértés és lényegkiemelés elsajátítása,
 • problémamegoldó képesség és kreativitás erősítése.

A tréning végén összegezzük a tapasztalatokat, ismertetjük a szülővel az elsajátított módszereket, melyek hasznos segítséget jelenthetnek a tanuló iskolai előmeneteléhez, otthoni tanulásához.

A tréning 6 találkozásból áll, alkalmanként 45-50 percet jelent, heti egyszeri gyakorisággal. Díja: 60000 Ft

Komplex mozgásterápia

A komplex mozgásterápiás (KMT) fejlesztés egy olyan pedagógiai fejlesztő eljárás, amely a tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyermekek megsegítésére jött létre. Fókuszában az idegrendszer részleges éretlensége áll, amely jól korrigálható, az ember természetes mozgásfejlődésén alapuló fejlesztő mozgások gyakorlásával.

A fejlesztések során az írás, olvasás, matematika tanuláshoz szükséges főbb területek fejlődhetnek. A teljesség igénye nélkül például a szerialitás, az azonosságok és különbségek felismerése, a gestalt látás, finommotorika, térérzékelés, egyensúlyérzékelés, dominanciák, a beszédkészség, a gondolkodás, a reprodulákó képesség, a figyelem, a szociális képességek, melyek mind fontosak a tananyag sikeres elsajátításához, az intézményekbe való beilleszkedéshez. Home-training formában is alkalmazható. Díja: 10000 Ft/ alkalom/ 4-5  hetente

Alapozó terápia

Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló,  idegrendszer fejlesztő terápia, mely során a különböző mozgásfejlesztési gyakorlatokkal az idegrendszer érését segítjük elő. A gyakorlatsor hatással van az agyban a beszéd, az írás és olvasás működéséért felelős területekre is, ezáltal a tanulási nehézséggel, zavarral küzdők számára hatékony fejlesztési módszer.

Az alapozó terápia megelőzi egy egyéni vizsgálat, amit követően a terapeuta meghatározza, hogy milyen gyakorlatsorok végzésére van szükség a megfelelő eredmény eléréséhez. Így az alapozó terápia gyakorlatok minden esetben egyénre szabottak, és a gyermek sajátos igényeihez és fejleszteni való készségeihez igazodnak.

Az alapozó terápia gyakorlatok nem pusztán fizikai mozgássorokból, tornákból állnak. A gyerekek a gyakorlatok közben logikai feladványokat is megoldanak, mondókát, verset szavalnak, tehát koncentrációjuk és figyelmük is fejlődik. A mozgásfejlesztési gyakorlatsor mellett fejlesztő pedagógiai módszerekkel is dolgozunk, úgymint idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés fejlesztés, ezzel válik a fejlődés teljessé. A terápia alapja a nagymozgások, egyensúly illetve a rugalmasság, ami kiegészül a ritmus, a finommotorika, és a keresztmozgások gyakorlataival.

Díja: 5000 Ft/ csoportos

Ez a terápia hatásos (5-16 éves korig):

 • Megkésett vagy hibás, akadályozott beszédfejlődésnél,
 • Tanulási zavarok esetében, olvasás és/vagy írásgyengeségnél, számolási nehézségnél.
 • Organikus eredetű túlmozgásos és figyelemzavaros gyermekeknél,
 • Fejlődésben, érésben elmaradt óvodásoknál,

Minden olyan gyermeknél, aki mozgásügyetlenségben szenved bármilyen okból.

További vizsgálatok és terápiák